Твоята количка е празна!

Опитай
  • Бърза доставка от куриер
  • Връщане на парите в 14-дневен срок
  • Купи на изплащане
Официални  условия за участие и правила на играта Хвани голямата риба!

Официални условия за участие и правила на играта Хвани голямата риба!

Официални  условия за участие и правила на играта "Хвани голямата риба!"

Официални условия за участие и правила на играта "Хвани голямата риба!"

1. Организатор на играта

Организатор на играта „Хвани голямата риба” („Играта“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК:121009078, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул.„България” 81-В, представлявано от Управителя Стойчо Тилев.

2. Период на провеждане на Играта:

Играта ще се проведе в периода от 4.07.2016 г. до 17.07.2016 г. включително.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“на Играта е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078;

3.2. „Участник“ в играта е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което се включи в Играта чрез Интернет сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ и се регистрира чрез формата за участие, съгласно условията на настоящите правила.

4. Право на участие в Играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна -България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от една регистрация в портала  Регистрацията на  http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ е задължително условие за участие в Играта.

5. Награди

1 брой сгъваемо градско колело 'Биг Фиш'.

6. Механизъм на Играта

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!

За да участва в Играта Участникът трябва да:

6.1. Отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила;

6.2. Да посети страницата с Играта на сайта на Топ Шоп на адрес: http://www.topshop.bg/catch-big-fish/

6.3. Да се регистрира за участие в Играта чрез попълването на регистрационна форма, намираща се на страницата на Играта  http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ .

7. Ограничения

7.1. Всяко физическо лице може да участва в Играта само с една своя регистрация на сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/.  С една регистрация в интернет сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/  може да участва само едно физическо лице.

7.2. Организаторът си запазва правото да не допуска до участие на лица, подали неверни и непълни данни за периода на играта, както и на лица, които не отговарят на условията за участие в Играта, съгласно настоящите официални правила.

8. Разпределение на наградите

Победителят в Играта, ще бъде избран на 18.07.2016 г. измежду всички участници, които отговарят на условията за участие в Играта, съгласно настоящите официални правила и които са попълнили валидна регистрационна форма за участие на сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ в периода 4.07.2016 г. до 17.07.2016 г. включително. Победителят ще бъде избран на адреса на управление на Организатора в присъствието на представител на Организатора, на случаен принцип, чрез използването на специализиран  софтуер..

9. Обявяване и връчване на наградите

9.1. Обявяване

Печелившият участник ще бъде обявен най-късно на първия работен ден след датата на изтеглянето му на официалната страница на играта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ , както и на фен страницата на Топ Шоп във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/TopShopBG/?fref=ts. Обявяването на победителя ще бъде извършвано чрез изписване на неговите имена и/или имейл адрес, взети от регистрационната форма на сайта: http://www.topshop.bg/catch-big-fish/

9.2. Връчване

Наградата ще бъде доставена от Организатора напълно безплатно с куриер до победителя в срок от 45 работни дни след потвърждение и отговор на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия участник посочва изричен адрес за доставка. При отсъствие на печелившия участник на адреса за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката.При заявено желание от страна на печелившия участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр.София, 1404, бул. „България” 81-В след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.

Печеливш участник, непотърсил наградата си (включително в случай на неизпратен адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 10-дневен срок от спечелването й, автоматично губи правото на нейното получаване.

10. Обща информация за наградите и печелившите участници

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или за други награди. Предоставяне на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на съответните документи. При отказ от страна на печелившия участник да потвърди самоличността  си, същият губи правото си върху наградата, а наградата не се присъжда.

11. Значение на действията на участниците

Чрез попълване на регистрационната форма, участникът декларира и се съгласява със следното:

11.1. Че е запознат, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Играта;

11.2. Че отговаря на условията за участие в Играта, съгласно настоящите правила и е съгласен да участва доброволно в нея;

11.3. Че доброволно е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт (електронна поща, телефон и др.) ;

11.4. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни както и с факта, че Организаторът е администратор налични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни;

11.5. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата наличните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни, в това число с автоматични средства личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Играта, както и за рекламни цели на Организатора в това число, но не само – за целите на директния маркетинг и изпращане на търговски съобщения. Участникът декларира, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица – партньори на Организатора личните му данни, които ще имат правото да ги използват по начина, посочен в настоящата т. 11.5.

11.6.Че разрешавана Организатора да използва личните му данни и данните му за контакт за целите на Играта, за статистическа обработка, анкетиране, маркетингови проучвания, уведомяване за новости и за изпращане на и-новини и други рекламни материали по време и след приключването на Играта, а така също и позволява използването с цел информиране на различни канали за комуникация с него, като предоставени от него на Организатора телефони, пощенски адреси, електронни пощи и други. Участникът се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Организатора до изричното оттегляне на съгласието на Участника или докато данните престанат да служат на нуждите на Организатора;

11.7. Че разрешавана Организатора да обяви името и фамилията му и/или адресът на електронната му поща (без индикации за домейна на пощата) в страницата на Топ Шоп във Фейсбук (https://www.facebook.com/TopShopBG/?fref=ts ), както и на уеб сайта http://www.topshop.bg,а евентуално и в други медии, за което Участникът няма да има каквито и да било парични претенции към Организатора във връзка с това;

11.8. Че ако бъде обявен за печеливш Участник в Играта, предоставените от него лични данни ще бъдат публикувани в страницата на Top Шоп във Фейсбук (https://www.facebook.com/TopShopBG/?fref=ts), и на уебсайта http://www.topshop.bg и по необходимост и в други медии, и че е съгласен с обработката на личните му данни за целите на Играта, както и с други медийни участия с рекламна цел като публикуване на снимка и кратко интервю с него;

11.9. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Играта;

11.10. Че е съгласен, до изричното оттегляне на съгласието, да получава електронния бюлетин на „Студио Модерна - България“ ЕООД на електронната си поща, която е попълнил в електронната регистрационна форма за участие в Играта;

11.11. Че е уведомен, че може по всяко време да заяви отказ от получаването на търговски съобщения и/или на електронния бюлетин на „Студио Модерна - България“ ЕООД чрез изпращането на уведомление в този смисъл до следната електронна поща на „Студио Модерна - България“ ЕООД: topshop@topshop.bg .

12. Гаранции на Организатора 

12.1. Организаторът е администратор на лични данни притежаващ лиценз от Комисия за Защита на Личните данни.

12.2. Организаторът ще използва предоставените от участниците лични данни единствено така, както е уговорено в настоящите правила.

12.3. Организаторът гарантира сигурността на личните данни на участниците като те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица, без тяхно съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган.

12.4. Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на вашите лични данни.

13. Нарушения

13.1 Докладване на нарушения

В случай на основателно подозрение за извършени нарушения, които са в противоречие с настоящите правила за провеждане на Играта, всички Участници могат да сигнализират за това на Организатора на следната електронна поща: info@igra.topshop.bg . Необходимо е Участниците да се идентифицират с истинските си имена и да оставят валиден телефон за контакт с оглед проверка на фактите. Анонимни сигнали НЕ се приемат от Организатора.

13.2. Последици от нарушенията

13.2.1. В случай на установяване, че едно и също лице участва в Играта чрез повече от една своя регистрация в Интернет сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ , Организаторът има правото да дисквалифицира лицето от участие в Играта. Същото се прилага и в случаите,когато няколко лица участват с една регистрация в Интернет сайта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ , като в този случай Организаторът дисквалифицира всички лица, участвали със съответната регистрация в Интернет сайта  http://www.topshop.bg/catch-big-fish/  .

13.2.2. В случай на нарушаване на разпоредбите на действащото законодателство или на друга част от настоящите правила на Играта от страна на участник, Организаторът е длъжен да дисквалифицира последния от участие в Играта.

14. Обявяване на правилата за участие в Играта

Настоящите официални правила на Играта ще бъдат обявени и достъпни за целия срок на провеждането на Играта страницата на играта, а именно - http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ , както и на фен страницата на Топ Шоп България във Фейсбук.

15. Отговорност

15.1. Организаторът има право на обезщетение за причинените му вреди вследствие от нарушението на чужди авторски права от страна на Участника.

15.3. Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Играта не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Играта. Измененията в официалните правила / прекратяването на Играта влизат в сила след обявяването им на официалната страница на играта http://www.topshop.bg/catch-big-fish/ , както и в страницата на  Топ Шоп България във Фейсбук. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени вреди. Решенията на Организатора по всички въпроси, свързани с Играта или прилагането на правилата на Играта, са окончателни и се отнасят до всички участници и трети лица.

15.4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на участника (електронна поща и/или имена), както и от обективна или независеща от Организатора невъзможност за съобщението обявяващо печелившия участник за такъв да достигне до него.

16. Правни аспекти

16.1. Приложимо право и подсъдност

Участниците се съгласяват, че всеки спор между тях и Организатора във връзка с Играта ще се решава по взаимна договорка, като при невъзможност за постигане на такава спорът ще бъде отнасян за решаване от Арбитражен съд - София към СППМ,съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като приложимо ще бъде българското право.

16.2. Правна квалификация:

Играта не е и неможе да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя неотговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било.За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта –Играта е сред изключенията по чл. 3 ал. 3 от „Закон за хазарта”.

16.3. Други

Участието в Играта е напълно доброволно и безплатно и не зависи от закупуване на стоки или предоставяне на услуги.

 

Настоящите Общи условия за участие и правила на Игра са изготвени и приети от Организатора и са обявени на 4.07.2016 година.

СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Безплатна консултация за поръчка
x
ПОРЪЧАЙТЕ ЛЕСНО ТУК.

ОБАЖДАНЕТО Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО!

Консултантите ни са готови да отговорят на твоите въпроси, свързани с продуктите, които те интересуват. В допълнение ти помагат да се ориентираш в сайта и може да ти съдейства при пазаруване. Не се колебай и ни се обади!

ОБАДИ СЕ