Твоята количка е празна!

Опитай

Официални правила за участие в кампания „Happy Hours” „Buy early, save more!”

Участвай и спечели допълнителна отстъпка! Направи покупка на 25 септември и можеш да спестиш от 5 %  до 10 % допълнителна отстъпка на всички продукти, (включително и продукти в намаление), които са част от асортимента на Организатора.

Участвай и спечели допълнителна отстъпка! Направи покупка на 25 септември и можеш да спестиш от 5 %  до 10 % допълнителна отстъпка на всички продукти, (включително и продукти в намаление), които са част от асортимента на Организатора.

1. Организатор на кампанията „Happy Hours” с наименование „Bye early, save more!” („Кампанията“) е „Студио Модерна - България” ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК - ОФИС СГРАДА

2. Място и Период на провеждане на Кампанията

2.1 Кампанията ще се проведе на 25.09.2019 г.  („Период на кампанията“) на територията на Република България.

2.2 Настоящата кампания е валидна само за сключване на договор от разстояние (осъществяване на онлайн и телефонни поръчки на стоки) и не обхваща продажбите в търговските обекти на Организатора.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Кампанията съдържат термини, които имат следното значение:

3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна - България” ЕООД;

3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря на условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Кампанията съгласно изискванията на т. 5 по-долу.

4. Право на участие в кампанията

В Кампанията могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Кампанията, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Кампанията. Служители на „Студио Модерна - България” ЕООД също нямат право да участват в Кампанията.

5. Механизъм на Кампанията

За да участва в Кампанията Участникът трябва да:

5.1. Отговаря на условията за участие в Кампанията по горната т. 4.;

5.2. В срока на кампанията да е направил онлайн/телефонна поръчка на стоки от асортимента на Организатора;

5.3. В Периода на кампанията всеки участник има възможността за получаване на отстъпка от обявената цена на стоките, включително и по отношение на продуктите, които са обект на намаление и са част от асортимента на Организатора, като размера на отстъпката се определя  в зависимост от това, в кой часови диапазон е направена поръчката, както следва:

При поръчка, направена в часовете от 09:00 до 12:00 часа, получаване на допълнителна отстъпка в размер на 10% за всички стоки от онлайн асортимента на Организатора;

При поръчка, направена в часовете от 12:00 до 18.00 часа, получаване на допълнителна отстъпка в размер на 7% за всички стоки от онлайн асортимента на Организатора;

При поръчка, направена в часовете от 18:00 до 24:00 часа, получаване на допълнителна отстъпка в размер на 5% за всички стоки от онлайн асортимента на Организатора;

 6. Други

Всяко физическо лице може да участва в Кампанията с неограничен брой поръчки.

7. Значение на действията по регистрация в Кампанията

Чрез включването си в Кампанията по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

7.1. Че е запознат с, приема и се задължава да спазва условията на настоящите правила на Кампанията;

7.2. Че отговаря на условията за участие в Кампанията по горната т. 4. и е съгласен да участва доброволно в нея;

7.3. Че няма да разкрива, освен в предвидените от закона случаи, пред трети лица информация за Организатора, станала му известна при или по повод участието му в Кампанията;

8. Лични данни

Чрез включването си в Кампанията по описания в настоящите правила начин, всеки Участник декларира, потвърждава и се съгласява за следното:

8.1. Че доброволно, за целите на участието си в Кампанията, е предоставил на Организатора своите лични данни и данни за контакт включително, но не само:  Име и фамилия, електронна поща и други данни, които могат да представляват „лични данни“ по смисъла на чл. 4. От Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета;

8.2. Че е запознат с разпоредбите за защита на личните данни на физическите лица по Закона за защита на личните данни  и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и с факта, че Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и на Регламента;

8.3. Че е съгласен Организаторът, като спазва всички законови изисквания в областта на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона за личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, в това число с автоматични средства, личните му данни за целите на провеждането и администрирането на Кампанията и доставката на продуктите, обект на поръчка.

8.4. Участникът се съгласява, че е съгласен Организатора да разкрива и/или предоставя на трети лица лични му данни, когато това е необходимо за провеждането и/или администрирането на Кампанията, доставка на направените поръчки.

8.5. Че е запознат с Политиката на поверителност и защита на личните данни на Организатора, намираща се на http://www.topshop.bg/politika-na-poveritelnost/ съгласен е с нея и я приема.

8.6.Че е запознат, че може да оттегли дадените по-горе съгласия по всяко време. За целта, Участникът следва да заяви оттеглянето на съгласието си на адрес info@igra.topshop.bg .

8.7. Ако Участникът желае да упражни правата си, свързани с обработването на лични данни, а именно - право на ограничаване на обработката на личните данни, правото да направи възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, право на достъп, премахване и коригиране на лични данни, той/тя следва да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на victoria.bodenska@studio-moderna.com

9. Гаранции на Организатора

Организаторът гарантира сигурността на личните данни на Участниците - те няма да бъдат използвани или предоставяни на трети лица извън даденото по-горе съгласие, съгласно закона за Защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, освен ако това е задължително по силата на нормативен акт, по писмено искане на съда или на друг компетентен държавен орган. Организаторът ще обработва личните данни на Участниците единствено за целите на провеждане и администриране на кампанията, доставяне на направените поръчки.

Служителите на Организатора са длъжни да спазват конфиденциалността на личните данни на Участниците.

10. Отговорност

10.1. Настоящите правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия срок на Кампанията на интернет адрес: https://www.topshop.bg/statii/oficialni-pravila-za-uchastie-v-kampanija-happy-hours-buy-early-save-more

10.2. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които Организаторът не може да повлияе или във всеки друг случай по собствена преценка на Организатора, Организаторът има право да измени настоящите правила и/или да прекрати Кампанията. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез електронна публикация на следния интернет адрес: https://www.topshop.bg/statii/oficialni-pravila-za-uchastie-v-kampanija-happy-hours-buy-early-save-more. Ако в електронната публикация за промяната в правилата или прекратяването на Кампанията не е указано друго, същите влизат в сила от деня на електронната им публикация и стават задължителни за Участниците. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред Участниците за претърпени от тях вреди в следствие на промяната/прекратяването. Решенията на организатора по всички въпроси, свързани с Кампанията или прилагането на правилата на Кампанията, са окончателни и се отнасят до всички Участници.

10.3. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди от непълни или неточно попълнени (грешни) данни на Участника, които правят невъзможно доставянето на поръчаната стока.

11. Правни аспекти

11.1. Приложимо право и подсъдност

Страните могат да използват всички предвидени в законодателството на Република България средства за защита на своите права и интереси, като при възникване на спор отнасящ се до настоящите официални правила, същият ще бъде решаван от Арбитражен съд София при Сдружение "ППМ" съобразно неговия правилник, с изключение на споровете по които една от страните е потребител по смисъла на ЗЗП.

12. Други

Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила и се задължават да спазват техните условия и разпоредби. С участието си Участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Кампания.

Настоящите официални правила за участие в Кампанията са изготвени и приети СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ ЕООД

Консултация по телефон
x
Имаш нужда от помощ?

Нашите консултанти са готови да отговорят на въпросите ти за всички продукти, към които имаш интерес. Може да се свържеш с нас на тел.:

02/80 843 55